Zarejestrowane a niezarejestrowane rachunki inwestycyjne: czynniki, które należy wziąć pod uwagę

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Zarejestrowane a niezarejestrowane rachunki inwestycyjne: czynniki, które należy wziąć pod uwagę

Niektórzy czytelnicy tego bloga przy różnych okazjach pytali mnie, w jakie rachunki inwestycyjne powinni inwestować i kiedy używać konta zarejestrowanego, a kiedy niezarejestrowanego.

Czy powinienem wpłacić pieniądze do mojego RRSP, czy najpierw zmaksymalizować mój TFSA?

Jaka jest różnica między kontami zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi i jakie są zalety/wady wyboru jednego z nich?

Podczas gdy Kanadyjczycy ogólnie uznają, że powinni odkładać pieniądze na emeryturę, edukację swoich dzieci itd., Różnorodność wyborów kont (i indywidualnych okoliczności finansowych) oznacza, że ​​być może będą musieli wybrać jedno konto lub kombinację kont.

Zarejestrowane a niezarejestrowane rachunki inwestycyjne

Zarejestrowane konto to konto inwestycyjne, któremu rząd nadał status podatku odroczonego lub chronionego przed podatkami.

Dochód uzyskany na koncie nie jest opodatkowany do czasu wypłaty lub, w przypadku TFSA, nigdy nie podlega opodatkowaniu.

Aby upewnić się, że zarejestrowane konta są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, rząd wprowadza zasady, których należy przestrzegać, jeśli inwestor chce uniknąć kary.

Przykłady kont zarejestrowanych w Kanadzie to RRSP, RESP, TFSA i RRIF.

Niezarejestrowane konto nie ma takiego samego statusu ochrony podatkowej jak jego zarejestrowany odpowiednik.

Jest to ogólne konto inwestycyjne, na którym można inwestować w szeroki zakres aktywów i corocznie płacić podatki od dochodów generowanych przez konto.

Wybór między zarejestrowanym a niezarejestrowanym kontem

Wybór między zarejestrowanym a niezarejestrowanym kontem zależy od wielu czynników, w tym:

 • Twoja krańcowa stawka podatkowa teraz i na emeryturze
 • Rodzaje aktywów, w które planujesz inwestować
 • Charakter zwrotów (dywidendy, zyski kapitałowe, dochody odsetkowe)
 • Kwota, którą planujesz zainwestować i cel inwestycji (oszczędności emerytalne, krótkoterminowe finansowanie projektów, czesne dla dzieci w college’u)
 • Czy wyczerpałeś swoje zarejestrowane plany
 • Ograniczenia wiekowe dla konta, jeśli dotyczy

Zarejestrowany plan oszczędności emerytalnych (RRSP)

Każdego roku możesz wpłacać składki na RRSP w oparciu o procent dochodu zarobionego w poprzednim roku i do kwoty maksymalnej.

Kwota składki obniża dochód podlegający opodatkowaniu, co skutkuje oszczędnościami podatkowymi (zwrot podatku).

Dochód uzyskany na koncie jest odraczany podatkowo do momentu rozpoczęcia wypłacania środków z konta na emeryturze.

W tej chwili podatek jest należny według krańcowej stawki podatkowej, która prawdopodobnie będzie niższa niż w latach pracy.

Kiedy wycofasz się z RRSP (poza planami Kupujących Domów lub Planami Uczenia się przez całe życie), tracisz na stałe tę część swojego pokoju składkowego.

Niewykorzystany pokój składek może być przenoszony w nieskończoność, a za wniesienie większej kwoty, niż jest to dozwolone, naliczane są kary.

🔥 Zalecana:  Apple Scientists Develop FORML, a Machine Learning Algorithm Balancing Fairness and Robustness with Accuracy Through Joint Reweighting

Ponieważ dochód uzyskany z Twojego RRSP nadal jest wolny od podatku, te dodatkowe fundusze mogą z czasem znacznie zwiększyć zyski z Twojego portfela, czyniąc z RRSP świetne konto do zwiększania puli emerytalnej.

Wskazówki dotyczące RRSP:

 • Większość zasobów działa dobrze na koncie RRSP.

  Aktywa generujące dochód, takie jak papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje) i depozyty terminowe (GIC i wysokooprocentowane konta oszczędnościowe) są szczególnie dobre na rachunkach RRSP.

  Ponieważ dochód z odsetek jest opodatkowany według krańcowej stawki podatkowej, niekorzystne jest trzymanie aktywów generujących dochód poza zarejestrowanym planem.

 • Największą korzyść uzyskuje się z RRSP, gdy krańcowa stawka podatkowa jest teraz wyższa niż podczas wycofywania się (lub przejścia na emeryturę).

  Kiedy ponownie inwestujesz zwrot podatku wygenerowany przez składki RRSP, maksymalizujesz oszczędności podatkowe i wzrost portfela.

 • RRSP umożliwiają inwestowanie w konto współmałżonka, które może być częścią strategii podziału dochodów w celu obniżenia ogólnego obciążenia podatkowego rodziny na emeryturze.
 • Aktywa przechowywane na koncie RRSP można łatwo ponownie zbilansować bez konieczności śledzenia zysków/strat kapitałowych, skorygowanych podstaw kosztowych i powiązanych implikacji podatkowych.
 • Jeśli aktywa RRSP pozostaną po śmierci posiadacza planu, mogą zostać przekazane kwalifikującemu się beneficjentowi z odroczonym podatkiem.
 • Ograniczenia i kary związane z kontem RRSP mogą ułatwić mniej zdyscyplinowanym inwestorom utrzymanie kursu i oszczędzanie na emeryturę.

: Jak generować dochód z RRSP na emeryturze

Wolne od podatku konto oszczędnościowe (TFSA)

Począwszy od 2009 r.

rząd zezwolił wszystkim uprawnionym osobom w wieku powyżej 18 lat na inwestowanie do określonej kwoty rocznie (6000 USD w 2022 r.) na konto wolne od podatku.

Twoja kwota składki TFSA nie generuje zwrotu podatku.

Podobnie jak RRSP, niewykorzystane miejsce na składki TFSA można również przenosić w nieskończoność.

Jednak w przeciwieństwie do RRSP, wypłaty z TFSA można później ponownie wpłacić.

Nie ma obowiązku podatkowego, gdy wypłacasz środki z konta TFSA, tj.

od dochodów generowanych przez konto nie jest należny żaden podatek.

Istnieją kary za nadmierne składki na TFSA.

Wskazówki TFSA:

 • Aktywa generujące dochód można również przechowywać na rachunku TFSA, aby uniknąć wyższej stawki podatkowej nakładanej na dochód z odsetek w porównaniu z zyskami kapitałowymi i dywidendami.
 • Jeśli inwestujesz/oszczędzasz pieniądze, które planujesz wypłacić w krótkim okresie (na zaliczkę na dom, wakacje lub fundusze awaryjne), TFSA może być lepszym rozwiązaniem niż oszczędzanie na podatkach.

  Możesz również ponownie wpłacić wypłaconą kwotę już w roku następującym po roku wypłaty.

 • Chcesz trzymać zagraniczne akcje, które wypłacają dywidendy? Oprócz podatku potrącanego u źródła w obcym kraju, nie będziesz musiał płacić dodatkowych podatków w Kanadzie, gdy są one przechowywane w ramach TFSA.
 • Wycofanie OAS: Dochód z TFSA nie będzie wliczany do kwoty progowej, od której rząd zacznie wycofywać Twoją emeryturę z OAS.
 • Jeśli nie masz „zarobionych” dochodów, aby wygenerować pokój składek RRSP, TFSA umożliwia oszczędzanie / inwestowanie na zarejestrowanym koncie z odroczonym podatkiem przy użyciu środków pochodzących z dowolnego miejsca.
 • W większości przypadków osoby o niższych dochodach powinny najpierw zmaksymalizować swój TFSA przed RRSP, ponieważ ich „zwrot podatku” jest znacznie niższy ze względu na niższą krańcową stawkę podatkową.

  Ponadto wszelkie dochody z ich TFSA nie będą wliczane do uprawnień GIS na emeryturze.

: Wszystko, co musisz wiedzieć o TFSA

Zarejestrowany Plan Oszczędności na Edukację (RESP)

To konto jest założone w celu oszczędzania na edukację pomaturalną Twojego dziecka.

Aby zachęcić rodziców/opiekunów do planowania przyszłych studiów ich dzieci, rząd osładza umowę, wpłacając 20 centów za każdy wniesiony wkład w wysokości 1 dolara, maksymalnie do 500 dolarów stypendiów rocznie (i maksymalnie 7200 dolarów na całe życie).

Ta dotacja jest udostępniana w ramach Kanadyjskiego Planu Oszczędności na Edukację (CESG).

Dodatkowe stypendia są dostępne za pośrednictwem a-CESG i Canada Learning Bond.

Możesz zainwestować maksymalnie 50 000 $ na dziecko w RESP.

Składki RESP nie podlegają odliczeniu od podatku.

Dochód uzyskany na koncie jest odraczany od podatku do czasu, aż Twoje dziecko zacznie dokonywać wypłat na opłacenie studiów.

Wypłacone pieniądze są następnie opodatkowane w ich rękach według niższej stawki podatkowej.

Wskazówki dotyczące RESP:

 • Darmowe dotacje rządowe gwarantują 20% lub więcej zwrotu z inwestycji w RESP zaraz po ich otrzymaniu!
 • Jeśli Twoje dziecko zdecyduje się nie kontynuować nauki po ukończeniu szkoły średniej, masz kilka możliwości, co zrobić ze zgromadzonymi środkami.
 • Oto kilka opcji inwestowania środków RESP.

: Wszystko, co musisz wiedzieć o RESP

Niezarejestrowany rachunek inwestycyjny

Konta niezarejestrowane mają swoje miejsce w ogólnej strategii inwestycyjnej.

 1. Jeśli wyczerpałeś już limit zarejestrowanych kont, niezarejestrowane konto pomoże Ci kontynuować inwestowanie.
 2. Jeśli używasz dźwigni finansowej (pożyczek) do inwestowania, możesz odliczyć wszelkie powiązane koszty odsetek poniesione na pożyczkę od dochodu uzyskanego przed rozliczeniem podatków.
 3. Możesz przechowywać inwestycje, które generują kwalifikujące się kanadyjskie dywidendy i zyski kapitałowe, na niezarejestrowanym koncie.

  Chociaż są one opodatkowane corocznie, zyski kapitałowe i dywidendy są opodatkowane korzystniej niż dochody z odsetek.

 4. Konto niezarejestrowane zapewnia większą elastyczność – brak limitów wpłat i wypłat.
 5. W przeciwieństwie do konta RRSP, które musi zostać zlikwidowane po ukończeniu 71 lat, konto niezarejestrowane nie ma takich ograniczeń.
 6. Możesz wykorzystać zyski kapitałowe, aby zrekompensować straty kapitałowe.

  Technicznie rzecz biorąc, w zależności od posiadanych aktywów, możesz także odroczyć zyski kapitałowe na czas nieokreślony, aż do momentu sprzedaży posiadanych aktywów.

 7. Niezarejestrowane aktywa uważa się za rozdysponowane w chwili śmierci i odpowiednio opodatkowane.

  Niezrealizowane zyski kapitałowe mogą zostać przeniesione na uprawnionego beneficjenta (np.

  współmałżonka lub konkubenta) i opodatkowane w jego rękach.

 8. Inwestor musi śledzić koszty transakcji, zyski i straty kapitałowe, aby określić swoje zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w czasie podatkowym.

Myśli końcowe

Moim zdaniem najbardziej idealna byłaby sytuacja, w której inwestor posiada zarówno rachunki zarejestrowane, jak i niezarejestrowane.

Maksymalizujesz swoje zarejestrowane konta (RRSP, TFSA i RESP) i nadal masz środki zainwestowane w ramach niezarejestrowanego planu.

Oczywiście niewiele osób ma wystarczające środki, aby włożyć te wszystkie „wiadra” inwestycyjne.

Młody i nowy pracownik, który zaczyna pracę z pensją podstawową, może chcieć wykorzystać swój pokój TFSA przed wniesieniem składki na RRSP (z wyjątkiem scenariusza, w którym ma plan emerytalny dopasowany do pracodawcy).

Senior, który zbliża się do emerytury i którego dochód może kwalifikować go do GIS, powinien rozważyć inwestycję w TFSA, która nie będzie wliczana do progu dochodu.

Niepodlegający opodatkowaniu dochód z TFSA może również ograniczać ilość odzyskanych OAS.

Seniorzy w wieku powyżej 71 lat nie mogą już wpłacać składek na RRSP, ale nadal można korzystać z konta TFSA lub niezarejestrowanego konta.

Inwestor posiadający wszystkie trzy konta (RRSP, TFSA i niezarejestrowane) może rozważyć przechowywanie aktywów przynoszących dochód w ramach TFSA/RRSP oraz aktywów generujących zyski kapitałowe/dywidendy w ramach niezarejestrowanego konta lub TFSA w celu zminimalizowania ich ogólnego zobowiązania podatkowego.

Rozliczanie dochodów, dywidend i zysków kapitałowych dla celów podatkowych może się bardzo szybko skomplikować.

Inwestorzy, którym nie przeszkadza śledzenie skorygowanych baz kosztów (ACB) i tym podobnych, uznaliby inwestowanie w ramach zarejestrowanych kont za łatwe.

: