Warunki kredytu hipotecznego, które musisz znać przed zakupem domu w Kanadzie

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Warunki kredytu hipotecznego, które musisz znać przed zakupem domu w Kanadzie

Jeśli chcesz zostać nowym właścicielem domu do wynajęcia, zrozumienie warunków kredytu hipotecznego jest ważne.

Będą pojawiać się od czasu do czasu, gdy będziesz kupować najlepsze oprocentowanie kredytów hipotecznych, pracować z pośrednikiem w handlu nieruchomościami i zamykać swój nowy dom!

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o najlepszych warunkach kredytu hipotecznego, które musisz znać przy zakupie domu w Kanadzie.

Warunki kredytu hipotecznego w Kanadzie

Ocena

Odnosi się do oszacowania godziwej wartości rynkowej nieruchomości przez certyfikowanego profesjonalistę (rzeczoznawcę).

Szacunkowa wartość rynkowa jest znana jako „wartość szacunkowa”.

Pożyczkodawca może zażądać przeprowadzenia oceny przed zatwierdzeniem kredytu hipotecznego.

Okres amortyzacji

Odnosi się to do liczby lat potrzebnych do całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przy jednoczesnym dokonywaniu regularnych spłat kredytu hipotecznego.

25-letnie harmonogramy amortyzacji są najbardziej powszechne w Kanadzie.

Dłuższe okresy amortyzacji (do 30 lat) są dostępne, jeśli wkład własny wynosi 20% lub więcej ceny zakupu.

Kanadyjska Korporacja Kredytów Hipotecznych i Mieszkaniowych

Jest spółką koronną zarządzającą National Housing Act.

Sprzedają również produkty ubezpieczeniowe do kredytów hipotecznych.

Koszty zamknięcia

Są to dodatkowe wydatki ponoszone przy zakupie domu.

Koszty te mogą stanowić od 1,5% do 4% ceny zakupu nieruchomości.

Niektóre z tych kosztów obejmują podatek od przeniesienia własności gruntu, opłaty prawne, koszty korekty odsetek, podatki od nieruchomości itp.

Koszty zamknięcia są zwykle płatne w momencie zamknięcia.

Data zamknięcia

Dzień, w którym prawa własności zostają przeniesione ze sprzedającego na kupującego, a kupujący obejmuje nieruchomość w posiadanie.

Zamknięta hipoteka

Hipoteka, której nie można spłacić (częściowo lub w całości) przed upływem terminu bez ponoszenia kar.

Zwykle pożyczkodawca dopuszcza pewne miejsce na ograniczone przedpłaty, jednak płatności przekraczające dozwolony limit spowodują naliczenie opłat z tytułu przedpłaty.

Oferta warunkowa

Jest to oferta zakupu podlegająca pewnym warunkom, na przykład zatwierdzeniu kredytu hipotecznego.

Zazwyczaj określa się termin spełnienia warunków.

Konwencjonalny kredyt hipoteczny

Jest to kredyt hipoteczny zaciągnięty przez kredytobiorcę, który ma wkład własny w wysokości 20% lub więcej ceny zakupu domu.

W takim przypadku kredytobiorca nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Kontroferta

Odnosi się to do nowej oferty złożonej w odpowiedzi na poprzednią ofertę kupującego lub sprzedającego.

Na przykład, gdy kupujący składa ofertę sprzedającemu (dostawcy), sprzedawca może złożyć kontrofertę, zmieniając niektóre warunki pierwotnej oferty.

Kontroferta skutecznie odrzuca pierwotną ofertę i określa termin, w którym druga osoba może ją zaakceptować lub odrzucić.

Raport kredytowy lub punktacja kredytowa

Pożyczkodawca wykorzystuje raport kredytowy lub punktację pożyczkobiorcy do oceny jego zdolności kredytowej, tj. prawdopodobieństwa, że ​​może on nie spłacić pożyczki.

Depozyt

Są to pieniądze zdeponowane w depozycie przez kupującego, gdy składa on ofertę kupna nieruchomości. Środki są przechowywane przez prawnika sprzedającego lub agenta nieruchomości do czasu zamknięcia sprzedaży.

🔥 Zalecana:  Które części do samochodów elektrycznych wymagają regularnej konserwacji i kontroli?

Zaliczka

Są to środki wpłacane z góry przez kredytobiorcę na zakup domu.

Wkład własny to różnica między ceną zakupu domu a kwotą kredytu hipotecznego.

Słuszność

Wartość nieruchomości po odjęciu wszelkich zaległych kwot hipotecznych, które są jej należne.

Certyfikat Estoppela

Znany również jako Certyfikat Statusu.

Jest to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące konkretnej jednostki kondominium i korporacji kondominium.

Zawarte informacje mogą dotyczyć regulaminów, zasad i przepisów, informacji ubezpieczeniowych, zarządzania nieruchomościami i własności itp.

Jeśli kupujesz mieszkanie, obowiązuje opłata estoppel.

Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową na określony czas.

Wykluczenie

Proces prawny, w ramach którego pożyczkodawca przejmuje własność nieruchomości od właściciela, ponieważ nie spłaca on rat kredytu hipotecznego.

Genworth Kanada

Jest drugim co do wielkości dostawcą ubezpieczeń hipotecznych w Kanadzie.

Wskaźnik obsługi zadłużenia brutto (GDS).

To procent miesięcznego dochodu brutto, który jest wymagany do pokrycia miesięcznych kosztów mieszkaniowych, w tym kwoty głównej, odsetek, podatków i kosztów ogrzewania (PITH) plus 50% opłat za mieszkanie, jeśli ma to zastosowanie.

Maksymalny dopuszczalny współczynnik GDS wynosi 39%, jednak większość pożyczkodawców zaleca, aby nie przekraczał 32% miesięcznego dochodu brutto.

HELOK

Jest to skrót od Home Equity Line of Credit.

Jest to rodzaj pożyczki, która pozwala właścicielowi domu pożyczyć na kapitał własny, który zgromadził w swoim domu.

Pożyczka jest zwykle udzielana po niższej stopie procentowej niż byłaby dostępna za pośrednictwem tradycyjnej linii kredytowej lub pożyczki osobistej.

Nieruchomość służy jako zabezpieczenie kredytu.

HELOC nie może przekroczyć 65% wartości Twojego domu.

Inspekcja domowa

Oględziny nieruchomości przez licencjonowanego inspektora nadzoru budowlanego w celu określenia jej stanu.

Inspektor domu jest zwykle zatrudniany przez nabywcę i może on być w stanie określić, czy potrzebne są naprawy i jaki jest potencjalny koszt takich napraw.

Ubezpieczenie domu (nieruchomości).

Ubezpieczenie, które chroni właściciela domu przed określonymi rodzajami strat lub szkód majątkowych, takich jak pożar, powódź, tornado, kradzież itp.

Ubezpieczenie domu różni się od ubezpieczenia tytułu własności lub ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny o wysokim współczynniku

Kredyt hipoteczny, w którym kupujący ma mniej niż 20% ceny zakupu jako zaliczkę i jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego.

Odsetki

Koszt pożyczenia pieniędzy od pożyczkodawcy.

Zastaw

Roszczenie przeciwko nieruchomości za długi.

Zastaw na nieruchomości wskazuje, że osoba trzecia ma roszczenie lub udział w tej nieruchomości.

Twój prawnik może pomóc ci w wyszukiwaniu tytułów, aby sprawdzić, czy na nieruchomości istnieją jakiekolwiek zastawy.

Mogą również wykupić ubezpieczenie tytułu własności w twoim imieniu, aby chronić twoje prawa do nieruchomości.

🔥 Zalecana:  7 najlepszych witryn z ankietami online, które płacą gotówką w 2023 r. | Ankiety za pieniądze

Stosunek kredytu do wartości (LTV).

Jest to stosunek kredytu hipotecznego do szacowanej wartości domu lub ceny zakupu.

Kredyt hipoteczny

Odnosi się do pożyczkodawcy hipotecznego (np. banku).

Mortgagor

Odnosi się do kredytobiorcy kredytu hipotecznego (tj. nabywcy domu).

Pośrednik kredytów hipotecznych

Brokerzy kredytów hipotecznych są pośrednikami między pożyczkodawcami a potencjalnymi nabywcami domów.

Rozglądają się za konkurencyjnymi stawkami, które odpowiadają pożyczkobiorcy i pomagają w złożeniu wniosku.

Brokerzy kredytów hipotecznych otrzymują prowizje od pożyczkodawcy, a ich usługi są bezpłatne.

Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego

Jest to ubezpieczenie mające na celu ochronę pożyczkodawców, jeśli pożyczkobiorcy nie spłacają swoich kredytów hipotecznych.

Jest to obowiązkowy wymóg dla wszystkich mieszkaniowych kredytów hipotecznych, których wskaźnik wartości kredytu do zabezpieczenia przekracza 80% (tj.

gdy wkład własny jest niższy niż 20% ceny zakupu).

Kredytodawca hipoteczny

Instytucja finansowa, która pożycza pieniądze na kredyt hipoteczny.

Może to być bank, unia kredytowa, firma powiernicza itp.

Spłata kredytu hipotecznego

Czy płatność na rzecz pożyczkodawcy jest dokonywana regularnie (np. co tydzień, co dwa tygodnie, co pół miesiąca lub co miesiąc), która obejmuje zarówno kwotę główną, jak i odsetki.

Wstępne zatwierdzenie kredytu hipotecznego

Proces, w którym pożyczkodawca hipoteczny określa, ile jest skłonny pożyczyć ci i według jakiej stopy procentowej, z zastrzeżeniem pewnych warunków.

Po zatwierdzeniu pożyczkodawca może dostarczyć list lub zaświadczenie o wstępnej akceptacji kredytu hipotecznego.

Okres hipoteczny

Okres (zwykle w latach), przez jaki kredytobiorca jest związany warunkami umowy kredytu hipotecznego, w tym stopą procentową.

Najpopularniejszym okresem spłaty kredytu hipotecznego w Kanadzie jest okres 5 lat.

Standardowy okres amortyzacji wynosi 25 lat, jednak możesz znaleźć kredyt hipoteczny nawet na 30 lat.

Oferta zakupu

Pisemny dokument przedstawiony przez kupującego i określający warunki, na jakich jest on skłonny kupić nieruchomość.

Jeśli oferta kupna zostanie zaakceptowana przez sprzedającego i podpisana przez obie strony, staje się prawnie wiążącą umową.

Otwarty kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny, który można spłacić w całości lub w części w dowolnym momencie bez kary.

Stopy procentowe dla otwartego kredytu hipotecznego są zwykle wyższe niż dla zamkniętego kredytu hipotecznego.

MIĘKISZ

Akronim dla kapitału, odsetek, podatków i ogrzewania (narzędzia).

Reprezentują one oczekiwane koszty mieszkaniowe, a miesięczna suma jest wykorzystywana do obliczania wskaźnika obsługi zadłużenia brutto (GDS).

Przenośny kredyt hipoteczny

Hipoteka, która umożliwia kredytobiorcy przeniesienie istniejącego kredytu hipotecznego na inną nieruchomość bez ponoszenia kar.

Główny

Kwota pożyczona pod hipotekę.

Przedpłata

Płatność dokonywana poza regularnymi spłatami kredytu hipotecznego w celu obniżenia lub spłaty kwoty głównej należnej.

Przedpłaty zmniejszają całkowite odsetki płacone od kredytu hipotecznego.

Podatki od nieruchomości

Są to podatki pobierane przez gminę, w której znajduje się dom.

🔥 Zalecana:  Nowy NFT „The Otherside” firmy Yuga Labs cieszy się dużym zainteresowaniem jeszcze przed jego uruchomieniem

Kwota zapłaconego podatku od nieruchomości jest zwykle obliczana na podstawie wartości domu.

Opłaty za przedpłatę

Jest to dodatkowa opłata pobierana, jeśli spłacisz z góry całość lub część zamkniętego kredytu hipotecznego przed końcem okresu.

Niektóre zamknięte kredyty hipoteczne pozwolą pożyczkobiorcy odłożyć trochę dodatkowej kwoty przy normalnej miesięcznej płatności lub ryczałcie co roku.

Jeśli jednak zapłacą kwotę wyższą niż dozwolona w umowie o kredyt hipoteczny lub zdecydują się na refinansowanie przed końcem okresu, może to spowodować naliczenie opłat za przedpłatę.

Podstawowa stawka

Jest to stopa, którą pożyczkodawca stosuje jako punkt odniesienia dla swoich pożyczek o zmiennej stopie procentowej, takich jak linie kredytowe i hipoteki o zmiennej stopie procentowej.

Podstawowa stopa procentowa jest często podobna we wszystkich głównych bankach i ściśle odzwierciedla stawkę jednodniową ustaloną przez Bank of Canada.

Refinansowanie

Renegocjacja warunków kredytu hipotecznego przed upływem terminu.

Czasami robi się to w celu skorzystania z niższych stóp procentowych.

Za refinansowanie może zostać pobrana opłata.

Odnowienie

Występuje pod koniec okresu spłaty kredytu hipotecznego i ma na celu ustanowienie kolejnego terminu kredytu hipotecznego z nowymi warunkami, warunkami i stopą procentową akceptowalną zarówno przez pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę.

Kredyt hipoteczny można odnowić u tego samego lub nowego pożyczkodawcy.

Tytuł ubezpieczenia

Jest to ubezpieczenie, które obejmuje potencjalne zobowiązania lub problemy, które mogą pojawić się po zakupie nieruchomości.

Omówione kwestie obejmują wady tytułów własności, błędy w pomiarach, zastawy, problemy z ingerencją itp.

Całkowity wskaźnik obsługi zadłużenia (TDS).

Procent miesięcznego dochodu brutto, który jest wymagany do pokrycia miesięcznych kosztów mieszkaniowych (opłaty za mieszkanie PITH +, jeśli dotyczy) i innych zobowiązań pożyczkobiorcy, takich jak kredyty samochodowe, płatności kartą kredytową itp.

Maksymalny dopuszczalny współczynnik TDS wynosi 44%.

Jednak większość pożyczkodawców zaleca, aby nie przekraczał 40% miesięcznego dochodu brutto.

Sprzedawca

Odnosi się do sprzedawcy nieruchomości.

Przeczytaj także: