Świadczenia CPP i OAS dla pozostałego przy życiu współmałżonka i dzieci (2023 r.)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Świadczenia CPP i OAS dla pozostałego przy życiu współmałżonka i dzieci (2023 r.)

Jakie świadczenia emerytalne są dostępne dla osób pozostałych przy życiu po śmierci współmałżonka, konkubenta lub rodzica?

Jeżeli zmarły opłacał składki na System Rentowy Kanady (CPP), osoby pozostałe przy życiu mogą kwalifikować się do świadczeń, w tym świadczenia z tytułu śmierci CPP, renty rodzinnej i świadczeń na dzieci.

Pozostały przy życiu współmałżonek może również kwalifikować się do świadczeń z Zabezpieczenia na starość (OAS) w formie świadczenia zwanego zasiłkiem dla osoby pozostałej przy życiu.

1. Świadczenie z tytułu śmierci CPP

Świadczenie z tytułu śmierci CPP to jednorazowa, ryczałtowa wypłata na rzecz majątku zmarłego.

Jeżeli istnieje spadek, wykonawca testamentu lub zarządca wyznaczony przez sąd może ubiegać się o świadczenie pośmiertne.

W przypadku, gdy nie istnieje żaden majątek, wypłata świadczenia z tytułu śmierci może być dokonana bezpośrednio na rzecz następujących osób w kolejności pierwszeństwa:

 • Osoba lub instytucja odpowiedzialna za pokrycie kosztów pogrzebu
 • Pozostający przy życiu małżonek lub konkubent
 • Najbliższy krewny zmarłego

Uprawnienia i kwota świadczenia z tytułu śmierci CPP

Aby być uprawnionym do świadczenia z tytułu śmierci, zmarły musi opłacać składki na CPP przez mniej niż jedną trzecią lat kalendarzowych w okresie składkowym lub przez dziesięć lat kalendarzowych.

Otrzymana kwota zależy od tego, ile i jak długo zmarły wpłacał składki na CPP.

W 2023 r.

średnia kwota wypłacona nowym beneficjentom wyniosła 2499,44 USD (październik 2022 r.), przy maksymalnej kwocie 2500 USD.

Począwszy od 2020 r. wszystkim beneficjentom wypłacano zryczałtowaną stawkę w wysokości 2500 USD jako świadczenie z tytułu śmierci, niezależnie od składek CPP wniesionych przez zmarłego.

2.

Renta rodzinna CPP

Renta dla osoby pozostałej przy życiu z tytułu CPP jest wypłacana pozostającemu przy życiu małżonkowi lub konkubentowi zmarłego.

Jeżeli małżonek spadkodawcy jest w separacji, a zmarły nie miał innego konkubenta, pozostający przy życiu małżonek może być uprawniony do renty rodzinnej.

Wysokość renty rodzinnej

Kwota, którą ostatecznie otrzymasz, zależy od wielu czynników i skomplikowanych obliczeń Service Canada.

Ogólnie rzecz biorąc, renta rodzinna będzie zależeć od:

 • Niezależnie od tego, czy otrzymujesz inne świadczenie emerytalne lub rentowe
 • Wiek żyjącego współmałżonka
 • Składka zmarłego małżonka na CPP

Przykład 1: Jeżeli osoba pozostająca przy życiu ma co najmniej 65 lat i nie otrzymuje żadnych innych świadczeń CPP, jej renta rodzinna wynosi 60% renty zmarłego opłacającego składki w wieku 65 lat.

Od października 2022 r.

średnia miesięczna kwota wypłacana jako renta rodzinna nowym beneficjentom w wieku 65 lat i starszym wynosiła 313,59 USD.

Maksymalna kwota płatności na rok 2023 wynosi 783,94 USD.

Przykład 2: Jeżeli pozostały przy życiu współmałżonek jest w wieku od 45 do 64 lat i nie otrzymuje żadnych innych świadczeń CPP, otrzyma 37,5% emerytury zmarłego opłacającego składki plus „część ryczałtowa”.

Od października 2022 r.

średnia miesięczna renta rodzinna wypłacana nowym beneficjentom w wieku poniżej 65 lat wynosiła 480,52 USD.

Maksymalna kwota płatności na rok 2023 wynosi 707,95 USD.

To tylko dwa przykłady z niezliczonej ilości możliwych scenariuszy.

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub czego się spodziewać, skontaktuj się z Service Canada pod numerem 1-800-277-9914 (TTY: 1-800-255-4786).

Inne kwestie, na które należy zwrócić uwagę w przypadku renty rodzinnej:

 1. Możesz otrzymać tylko jedną rentę rodzinną, nawet jeśli przeżyjesz wielu współmałżonków.

  Otrzymasz świadczenie, które jest największe.

 2. Jeśli ponownie wyjdziesz za mąż, nie stracisz renty rodzinnej.
 3. Jeśli otrzymujesz już inne świadczenia CPP, wszystkie Twoje świadczenia emerytalne są łączone i wypłacane w ramach jednej miesięcznej płatności.
 4. Maksymalne całkowite świadczenie, jakie można uzyskać, otrzymując zarówno rentę rodzinną, jak i inne świadczenia CPP, to maksymalna emerytura, która wynosi 1 306,57 USD w 2023 r.

powiązane posty:

3.

CPP Świadczenia dla pozostałych przy życiu dzieci

Świadczenie CPP na dzieci to miesięczna płatność dostępna dla dzieci pozostających na utrzymaniu zmarłego płatnika składek CPP.

Aby kwalifikować się, dziecko musi mieć mniej niż 18 lat lub, jeśli jest zapisane do szkoły, w wieku od 18 do 25 lat.

Dziecko może być naturalnym lub adoptowanym dzieckiem zmarłego.

Średni miesięczny zasiłek na dzieci wypłacany nowym beneficjentom od października 2022 r.

Wynosił 264,53 USD.

Maksymalna kwota świadczenia w 2023 r.

wynosi 281,72 USD.

4.

Zasiłek OAS dla osoby pozostałej przy życiu

Zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu jest świadczeniem dostępnym dla pozostałych przy życiu małżonków lub konkubentów, którzy są w wieku od 60 do 64 lat i mają niskie dochody.

Aby kwalifikować się do tego świadczenia, musisz zarabiać 28 080 USD lub mniej.

Maksymalna miesięczna wypłata zasiłku dla renty rodzinnej wynosi 1556,51 USD za kwartał od stycznia do marca 2023 r.

W przeciwieństwie do świadczeń CPP, zasiłek dla renty rodzinnej nie podlega opodatkowaniu.

Jak ubiegać się o świadczenia dla osób pozostałych przy życiu

Musisz powiadomić rząd natychmiast po śmierci osoby otrzymującej świadczenia CPP lub OAS.

Jeśli nie, wszelkie płatności dokonane na rzecz zmarłego po miesiącu śmierci będą musiały zostać zwrócone.

Wyślij wniosek o świadczenie z tytułu śmierci i świadczenia na dzieci oraz rentę rodzinną jak najszybciej po śmierci osoby opłacającej składki.

Dzięki temu nie stracisz żadnych korzyści.

O zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu należy złożyć wniosek od 6 do 11 miesięcy przed 60.

urodzinami.

Pozostały przy życiu współmałżonek może otrzymać rentę rodzinną już w miesiąc po śmierci osoby opłacającej składki.

Formularze

Niektóre z formularzy, których wypełnienie może być wymagane, obejmują:

 • Renta rodzinna: Wniosek o rentę rodzinną CPP i świadczenia na dzieci dla (ISP-1300)
 • Świadczenia dla dzieci: Poniżej 18 lat (ISP-1300) i powyżej 18 lat (ISP-1400)
 • Świadczenie z tytułu śmierci: ISP-1200 formularz
 • Zasiłek dla ocalałego: Formularz ISP-3008

Po pobraniu i wypełnieniu formularzy zwróć je lub wyślij pocztą do najbliższego Service Canada Centre.

Inne wymagane dokumenty/informacje obejmują:

 • Numer ubezpieczenia społecznego zmarłego
 • Potwierdzony odpis aktu zgonu
 • Numer ubezpieczenia społecznego osoby pozostałej przy życiu – współmałżonka i dzieci
 • Poświadczony odpis aktu małżeństwa – jeśli byłeś w związku małżeńskim ze zmarłym
 • Oświadczenie ustawowe, jeśli żyłeś w związku cywilnym ze zmarłym.

🔥 Zalecana:  Jak założyć małą firmę w Kanadzie: przewodnik krok po kroku