Ryzyka inwestycyjne, które wszyscy inwestorzy powinni zrozumieć

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Ryzyka inwestycyjne, które wszyscy inwestorzy powinni zrozumieć

Jeśli chodzi o inwestowanie, ryzyko jest oczywiste.

Uznanie i zrozumienie ryzyka, na jakie narażona jest Twoja inwestycja, jest kluczowym pierwszym krokiem do zapewnienia, że ​​Twój portfel jest zaprojektowany tak, aby był zgodny z Twoją tolerancją ryzyka, celami inwestycyjnymi i spokojem ducha.

Naprawdę nie ma czegoś takiego jak inwestycja całkowicie „bez ryzyka” – nie, jeśli spodziewasz się zwrotu powyżej „wolnej od ryzyka” stopy zwrotu, tj.

więcej niż zwrot z inwestycji w bony skarbowe.

Ryzyko jest częścią codziennego życia, a Twoje inwestycje nie są inne.

Kompromis ryzyko/zwrot

Pojęcie ryzyka w finansach opiera się na stopniu niepewności związanej z aktywem/portfelem inwestycyjnym i jego oczekiwanym zwrotem.

Ryzyko to możliwość, że możesz nie uzyskać oczekiwanego zwrotu (zysku/zysku), a nawet stracić cały swój kapitał.

Z kompromisu ryzyko-zysk wynika, że ​​im wyższe postrzegane ryzyko związane z inwestycją, tym wyższego zwrotu poszukują inwestorzy jako rekompensaty za podjęcie tego ryzyka.

Im mniejsze postrzegane ryzyko inwestycji, tym niższy oczekiwany zwrot.

Kiedy ktoś mówi ci, że inwestycja generuje bardzo wysoki zwrot, ale wiąże się z bardzo niskim ryzykiem, przyjrzyj się mu uważniej, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby jego stwierdzenie było prawdziwe.

Przypomnę: Wyższe ryzyko = wyższy oczekiwany zwrot

Na przykład akcje są ogólnie uważane za bardziej ryzykowne niż obligacje lub gwarantowane certyfikaty inwestycyjne (GIC) i historycznie przynosiły wyższe zwroty niż inne bardziej konserwatywne aktywa.

Rodzaje ryzyka inwestycyjnego

Omówmy niektóre z zagrożeń, na jakie narażeni są inwestorzy:

1.

Ryzyka rynkowe

Jest to ryzyko, że Twoje inwestycje zareagują na warunki rynkowe lub gospodarcze, które nie są wcześniej znane i które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ.

Ryzyka rynkowe nazywane są również ryzykami systematycznymi – trudno je kontrolować, wpływają na ogólne rynki finansowe i nie można ich całkowicie zdywersyfikować.

Niektóre czynniki stwarzające ryzyko rynkowe obejmują stopy procentowe, inflację, kursy walut, regulacje oraz czynniki geograficzne, gospodarcze i polityczne.

Każde ryzyko omówię indywidualnie.

2.

Ryzyko stopy procentowej

Jest to ryzyko związane z inwestycjami o stałym dochodzie, takimi jak obligacje i GIC.

Gdy stopy procentowe rosną, cena obligacji spada, a gdy stopy procentowe spadają, ceny obligacji rosną.

Jeśli posiadacz obligacji zdecyduje się sprzedać swoje obligacje przed terminem zapadalności i spadkiem stóp procentowych, ryzykuje sprzedaż swoich obligacji z dyskontem i poniżej wartości nominalnej.

W przypadku papierów wartościowych, takich jak GIC o stałym oprocentowaniu, jeśli stopy procentowe wzrosną, zwrot (odsetki wypłacane użytkownikowi) nie ulegnie zmianie i technicznie rzecz biorąc „stracisz” pieniądze na pozostałą część okresu obowiązywania GIC.

Dzieje się tak dlatego, że Twój kapitał mógłby zarabiać więcej, gdyby nie był już zamrożony (ryzyko alternatywne).

3.

Ryzyko inflacji

Jest to również znane jako ryzyko siły nabywczej.

Jest to ryzyko, że inflacja z czasem obniży siłę nabywczą Twoich zwrotów.

Ryzyko inflacji najbardziej dotyka inwestycje o stałym dochodzie.

Kiedy stopa inflacji rośnie, dochód z aktywów o stałym dochodzie (takich jak obligacje, bony skarbowe, GIC i inne ekwiwalenty środków pieniężnych) traci na wartości i może nawet przynieść ujemne zwroty.

Ujemne zwroty występują, gdy stopa inflacji przekracza zwrot z inwestycji.

Niektóre inwestycje mają na celu uwzględnienie zmian stopy inflacji, a stopy procentowe będą rosły zgodnie z inflacją.

Towary takie jak złoto mają się dobrze w okresach inflacji.

4.

Ryzyko walutowe/kursowe

Inwestowanie w międzynarodowe papiery wartościowe jest kluczową częścią procesu dywersyfikacji portfela.

Jednak naraża Cię to również na waluty obce i ryzyko walutowe.

W zależności od tego, jak waluta obca zachowuje się w stosunku do waluty „macierzystej”, Twoje inwestycje mogą zyskać lub stracić.

5.

Zagrożenia społeczno-polityczne

Nieoczekiwane wstrząsy społeczne lub polityczne mogą wpłynąć na Twoje inwestycje.

Zmiany w rządzie lub regulacjach, niepokoje społeczne, wojna, terroryzm, bezrobocie, klęski żywiołowe, przejmowanie przez rządy spółek notowanych na giełdzie i nacjonalizacja ich itp. mogą znacząco zakłócić działalność biznesową w kraju i ograniczyć zdolność firm do osiągania zysków i wypłacać dywidendy (na przykład).

6.

Ryzyka ekonomiczne

Krajowe lub globalne wydarzenia gospodarcze, takie jak wzrosty i spadki gospodarcze, mogą mieć wpływ na cały rynek finansowy, niezależnie od rodzaju inwestycji.

Przykładem są kryzysy finansowe z lat 2007-2009, które doprowadziły do ​​załamania gospodarek i rynków na całym świecie.

7.

Ryzyko kredytowe/biznesowe

Jest to również znane jako ryzyko niewypłacalności lub ryzyko biznesowe.

Inwestorzy posiadający papiery wartościowe o stałym dochodzie (obligacje, GIC, akcje uprzywilejowane) są narażeni na ryzyko kredytowe, ponieważ emitent obligacji (pożyczkobiorca) może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań do zapłaty odsetek w terminie lub nawet zwrotu kapitału w terminie zapadalności.

Agencje ratingowe, takie jak Standard and Poor’s, Moody’s i Fitch, oceniają obligacje w celu odzwierciedlenia wiarygodności kredytowej emitenta i ryzyka, na jakie narażeni są inwestorzy.

Akcjonariusze odczuwają ciężar ryzyka kredytowego, gdy firma bankrutuje, a wierzyciele są spłacani w pierwszej kolejności.

Jeżeli wszystkie aktywa spółki zostaną wyczerpane po spłacie obligatariuszy i akcjonariuszy uprzywilejowanych, inwestorzy posiadający akcje zwykłe mogą stracić część lub całość swojej inwestycji.

Ponadto firma może upaść z kilku powodów, w tym złego zarządzania, przestarzałych produktów, rosnącej konkurencji, utraty „gwiazdy” lub upadku sektora przemysłu, pozostawiając inwestorów z utratą kapitału/zwrotu.

8.

Ryzyko zmienności

Jest to ryzyko, że ceny aktywów będą się wahać w górę iw dół z powodu czynników, na które nie masz wpływu.

Częste i drastyczne zmiany cen akcji powodują, że inwestorzy stają się nerwowi i skłonni do podejmowania złych posunięć, które mogą ich drogo kosztować, takich jak sprzedaż akcji, gdy ceny są najniższe, i kupowanie ich po szczycie.

Zmienność zwykle wydobywa najgorsze z inwestorów i jest jednym z wyzwalaczy wielu uprzedzeń behawioralnych, które pojawiają się w czasach zawirowań na rynku.

9.

Ryzyko płynności

Jest to ryzyko, że inwestor może nie znaleźć gotowego rynku do kupna lub sprzedaży inwestycji.

Na przykład, jeśli chcesz sprzedać akcje, a rynek na te akcje jest słaby lub niepłynny, możesz zostać zmuszony do sprzedaży akcji z dyskontem, aby zachęcić kupujących, a nawet możesz nie być w stanie znaleźć chętnych uczestników rynku.

Bardzo płynne akcje lub rynek pozwalają na terminowy zakup/zbycie składnika aktywów bez znaczących zmian ceny.

10.

Ryzyko ponownej inwestycji

Jest to ryzyko, że gdy Twoja inwestycja dojrzeje, nie będziesz miał innego wyboru, jak tylko ponownie zainwestować przy niższej stopie zwrotu.

Na przykład, jeśli Twoja inwestycja w obligacje dojrzeje i chcesz ponownie zainwestować swój kapitał, ale stopy procentowe spadły, będziesz musiał ponownie zainwestować po niższej stopie procentowej.

11.

Ryzyko koncentracji

Jest to ryzyko, na które narażasz się, koncentrując się na jednej firmie lub aktywach inwestycyjnych.

100% ekspozycja na pojedynczą klasę aktywów zwiększa ryzyko całkowitej straty.

Ryzyko koncentracji jest ograniczane przez posiadanie dobrze zdywersyfikowanego portfela zawierającego wiele inwestycji lub klas aktywów.

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Jak już wspomniano, ryzyko jest podstawowym składnikiem przepisu na każdą inwestycję.

Jednak poziom ryzyka, na który narażasz swoje inwestycje, może być do pewnego stopnia zarządzany.

Ryzyka specyficzne dla firmy (kredytowe/biznesowe) można łatwo zdywersyfikować, natomiast ryzyka systematyczne (inflacja, stopy procentowe) nie mogą być całkowicie wyeliminowane.

Oto kilka sprawdzonych strategii zarządzania ryzykiem inwestycyjnym:

Dywersyfikacja

Zdywersyfikowany portfel zasadniczo oznacza, że ​​nie wkładasz „wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oznacza posiadanie inwestycji obejmujących różne klasy aktywów, sektory przemysłu, kraje itp.

Na przykład, mając w swoim portfelu mieszankę akcji i obligacji, w tym te o zasięgu globalnym.

Gdy aktywa nie są w 100% skorelowane, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre osiągają słabe wyniki, inne radzą sobie świetnie.

Zmniejsza to ogólną zmienność i ryzyko portfela.

B.

Alokacja aktywów

W ramach zdywersyfikowanego portfela aktywa są utrzymywane w różnych proporcjach w zależności od tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego inwestycji i celów inwestycyjnych.

Na przykład agresywny inwestor, który ma wysoką tolerancję na ryzyko inwestycyjne, może mieć portfel z aktywami podzielonymi w 90% na akcje i 10% na obligacje.

Ponieważ dążą do wysokiego zwrotu (wysokie %), mogą również spodziewać się większej zmienności i ryzyka i nie powinni wpadać w panikę, gdy tak się stanie.

Ta sama alokacja aktywów nie sprawdziłaby się dobrze w przypadku inwestora, który woli podejmować umiarkowane ryzyko/zmienność i lepiej pasowałaby do zrównoważonego portfela (na przykład 50% akcji i 50% obligacji).

Zrozumienie swojej tolerancji na ryzyko i celów inwestycyjnych jest główną częścią zarządzania ryzykiem.

C.

Rebalansowanie portfela

Z biegiem czasu alokacja Twoich aktywów będzie się zmieniać ze względu na wyniki/rosnące aktywa w różnym tempie.

Ważne jest, aby okresowo (co najmniej raz w roku) oceniać swój portfel i ponownie równoważyć aktywa do ich docelowych wag.

Przywracanie równowagi jest świetne, jeśli chodzi o utrzymywanie ryzyka na poziomie, na którym czujesz się komfortowo, a także pomaga kupować więcej aktywów, które są tańsze (słabe wyniki) i sprzedawać niektóre jednostki aktywów, które dobrze sobie radzą.

D.

Myśl długoterminowo

Rynki finansowe robią swoje! Inwestowanie długoterminowe to świetna strategia zarządzania codziennym ryzykiem inwestycyjnym.

Zawsze będą występować wahania cen aktywów, być może nawet dłuższe okresy, kiedy ceny pozostaną niskie.

Jednak w dłuższej perspektywie ceny aktywów często odbijają się i kontynuują wzrost.

Zachowaj spokój, gdy wszyscy inni sprzedają, a przysłowiowe „niebo się wali”.

W niektórych przypadkach jest to najlepszy czas na zakup większej ilości.

W dłuższej perspektywie cierpliwy inwestor zwykle wychodzi na wierzch.

E.

Uprość to, głupcze

Inwestuj tylko w to, co rozumiesz.

Jeśli nie czujesz się komfortowo, zasięgnij porady finansowej.

Obecnie istnieje wiele produktów finansowych i papierów wartościowych, do których inwestorzy mają dostęp; jednak nie wszystkie z nich są odpowiednie dla przeciętnego inwestora.

Skomplikowane instrumenty pochodne i egzotyczne aktywa nie są dla przeciętnego Joe – pamiętaj, im wyższy oczekiwany zwrot, tym większe ryzyko, które podejmujesz.

Skomplikowane, aktywnie zarządzane inwestycje również wiążą się z wyższymi opłatami.

Rozważ proste rozwiązania, takie jak fundusze indeksowe i ETF, które są odpowiednio zdywersyfikowane i mogą generować zwroty zbliżone do rynkowych przy niskiej opłacie.

Nowszym i uproszczonym podejściem, które możesz zastosować, chcąc obniżyć opłaty inwestycyjne, jest skorzystanie z Robo-Advisors.

Powiązane czytanie

🔥 Zalecana:  Poznaj Inpaint Anything (IA): wszechstronne narzędzie AI, które łączy w sobie możliwości usuwania wszystkiego, wypełniania wszystkiego i zastępowania czegokolwiek