Czym są papiery wartościowe i inwestycje o stałym dochodzie w Kanadzie?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Czym są papiery wartościowe i inwestycje o stałym dochodzie w Kanadzie?

Papiery wartościowe o stałym dochodzie to instrumenty dłużne emitowane przez rządy, spółki i inne podmioty z obietnicą wypłaty inwestorowi (pożyczkodawcy) stałej kwoty odsetek w ustalonych terminach oraz spłaty kapitału w terminie zapadalności.

Istnieje wiele rodzajów produktów o stałym dochodzie, z których najbardziej popularne to obligacje.

Jedno z głównych podobieństw między papierami wartościowymi w tej klasie aktywów inwestycyjnych polega na tym, że inwestorzy wiedzą z góry, jakich wypłat odsetek (zwrotów) się spodziewać i kiedy się ich spodziewać.

Ponadto inwestor w papiery wartościowe o stałym dochodzie może spodziewać się zwrotu pierwotnej inwestycji (kapitału) w terminie zapadalności.

Rodzaje papierów wartościowych o stałym dochodzie

Typowe rodzaje papierów wartościowych o stałym dochodzie i ich cechy obejmują:

1.

Obligacje

Termin „obligacje” obejmuje inwestycje, w ramach których inwestor pożycza pieniądze podmiotowi (rządowi, korporacji itp.) według z góry określonej stopy procentowej i na określony czas.

Przykładami obligacji są:

Obligacje rządowe: Obligacje te są emitowane przez suwerenny lub federalny rząd.

Obligacje prowincjonalne / miejskie: Są one wydawane przez prowincję, stan, miasto lub gminę.

Obligacje przedsiębiorstw: Obligacje korporacyjne są emitowane przez firmę lub firmę.

Obligacje oszczędnościowe: są wydawane przez władze federalne lub prowincjonalne.

Na przykład kanadyjskie obligacje oszczędnościowe (CSB) wyemitowane przez rząd Kanady oraz obligacje oszczędnościowe Ontario, Manitoba i Saskatchewan wyemitowane przez odpowiednie rządy prowincji.

Rząd federalny zaprzestał emisji nowych CSB w 2017 r.

Obligacje oszczędnościowe różnią się nieco od standardowych obligacji pod kilkoma względami – między innymi tym, że mogą je kupować tylko rezydenci i są dostępne w znacznie mniejszych nominałach.

Obligacje emitowane przez rządy są uważane za mniej ryzykowne niż inne obligacje i czasami można je określić jako „wolne od ryzyka”.

Dzieje się tak, ponieważ obligacje te są zabezpieczone „pełną wiarą i kredytem” suwerennego rządu, a prawdopodobieństwo niewywiązania się z płatności (odsetek i kwoty głównej) jest bliskie zeru.

Obligacje rządu Kanady są dostępne w nominałach zaczynających się od 5000 USD i można je kupić za wielokrotność 1000 USD.

Obligacje emitowane są na okresy od 1 roku do 30 lat lub dłużej.

Płatności odsetek dokonywane są w okresach półrocznych (tj.

co 6 miesięcy).

Powiązany: Najlepsze rachunki maklerskie w Kanadzie

2.

Instrumenty rynku pieniężnego

Są one podobne do obligacji, ale mają znacznie krótsze terminy – zaledwie 30 dni.

Instrumenty rynku pieniężnego mają aktywny rynek wtórny (tj. są wysoce płynne) i są ogólnie uważane za inwestycje o niskim ryzyku.

Przykłady obejmują bony skarbowe rządu Kanady, papiery komercyjne, akcepty bankowe i bankowe noty depozytowe.

Bony skarbowe (bony skarbowe)

Są one wydawane przez rządy federalne i prowincjonalne i są uważane za bardzo niskie ryzyko.

Dostępne są z terminami zapadalności 1, 2, 3, 6 miesięcy i do 1 roku.

Bony skarbowe emitowane przez rząd Kanady mają ocenę AAA i są uważane za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji, jakich można dokonać.

Oferowane są z wartościami nominalnymi 5 000 USD, 10 000 USD, 25 000 USD oraz wielokrotnościami od 1000 USD do 1 miliona USD.

Bony skarbowe są sprzedawane z dyskontem z oczekiwaniem, że osiągną wartość nominalną w terminie zapadalności.

Oznacza to, że Twój zwrot jest różnicą między ceną zakupu a ceną w terminie zapadalności (tj.

wartością nominalną).

Na przykład: Jeśli kupisz 182-dniowy bon skarbowy o wartości nominalnej 5 000 USD po cenie 4 500 USD i przetrzymasz go do terminu zapadalności, Twoja płatność odsetek (zwrot) wyniesie 500 USD.

Ponieważ są one bardzo bezpieczne, zwrot z bonów skarbowych jest niższy niż w przypadku wielu innych papierów wartościowych.

Akceptacje bankierów

Są to krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez korporację iw pełni gwarantowane przez bank.

Podobnie jak bony skarbowe, akcepty bankowe są sprzedawane z dyskontem, a termin zapadalności jest zwykle krótszy niż 1 rok.

Akcepty bankowe mogą być przedmiotem obrotu przed terminem zapadalności i nie są ubezpieczone przez Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC).

Ulotka reklamowa

Jest to krótkoterminowy dług emitowany przez korporację w celu pozyskania środków pieniężnych na finansowanie jej działalności gospodarczej.

Papier komercyjny jest wspierany przez firmę emitującą dług i zwykle ma bardzo krótki termin zapadalności – 30 dni lub mniej.

Są one również sprzedawane z dyskontem (podobnie jak bony skarbowe) i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym przed terminem zapadalności.

Papier komercyjny jest uważany za bardziej ryzykowny niż bony skarbowe i akcepty bankierów i nie jest ubezpieczony przez CDIC.

Powiązany: Najlepsze stawki oszczędności w Kanadzie

3.

Gwarantowany Certyfikat Inwestycyjny (GIC) i Lokaty Terminowe

GIC są jak konto oszczędnościowe, ale z ograniczeniami co do tego, kiedy możesz wypłacić depozyt.

Zwykle oferują nieco lepsze oprocentowanie niż standardowe konto oszczędnościowe.

Istnieje wiele rodzajów GIC – tradycyjne GIC oferują stałą stopę procentową, która jest wypłacana w określonych terminach lub w terminie zapadalności.

W terminie zapadalności otrzymujesz zwrot kwoty głównej.

GIC mają termin zapadalności od kilku miesięcy do kilku lat.

Depozyty w GIC są gwarantowane przez CDIC (do 100 000 USD) na osobę na kwalifikującą się instytucję finansową.

Powiązany: Zrozumienie GIC

4.

Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką

Kredyty hipoteczne mogą być łączone przez agencję rządową (np.

Fannie Mae i Freddie Mac), banki inwestycyjne i innych pożyczkodawców, a następnie sekurytyzowane poprzez sprzedaż udziałów inwestorom.

Akcje te są określane jako papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS).

W Kanadzie, zgodnie z ustawą National Housing Act, kredyty hipoteczne z ubezpieczeniem na cele mieszkaniowe są określane jako papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką NHA i są wspierane przez Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC).

To wsparcie oznacza, że ​​inwestorzy mają zagwarantowane wypłaty odsetek i kapitału, nawet jeśli niektórzy właściciele kredytów hipotecznych w puli nie wywiążą się z zobowiązań.

W przeciwieństwie do obligacji, inwestorzy w NHA MBS otrzymują miesięczne płatności, które są kombinacją kwoty głównej i odsetek.

NHA MBS jest uważany za bardzo bezpieczną inwestycję.

Cechy i zalety papierów wartościowych o stałym dochodzie

Regularny dochód: Regularne płatności odsetek generują przewidywalny strumień dochodów.

Niskie ryzyko: Są mniej ryzykowne niż akcje, zwłaszcza gdy są emitowane przez rząd.

Dywersyfikacja portfela: Mogą obniżyć ryzyko lub zmienność portfela inwestycyjnego zawierającego inne bardziej ryzykowne aktywa, takie jak akcje.

Ponadto obligacje mogą inaczej reagować na wahania rynkowe, takie jak wzrosty, gdy akcje spadają.

Ochrona kapitału: Twój kapitał jest spłacany w terminie zapadalności, chyba że emitent zbankrutuje.

Powiązane czytanie:

🔥 Zalecana:  Najlepsze karty kredytowe bez opłat w Kanadzie w maju 2023 r