Co to jest fundusz inwestycyjny? Przewodnik po funduszach inwestycyjnych w Kanadzie

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest fundusz inwestycyjny? Przewodnik po funduszach inwestycyjnych w Kanadzie

Fundusz wspólnego inwestowania to zbiór aktywów inwestycyjnych, takich jak obligacje, akcje, fundusze ETF, inne fundusze wspólnego inwestowania, środki pieniężne i inne papiery wartościowe, które są własnością grupy inwestorów i są zarządzane przez profesjonalnego zarządzającego funduszem.

Fundusze inwestycyjne od dziesięcioleci są najpopularniejszym instrumentem inwestycyjnym w Ameryce Północnej.

Jednak od czasu konkurowania z funduszami ETF, które są coraz częściej przyjmowane i wykorzystywane przez inwestorów (w szczególności milenialsów), fundusze wspólnego inwestowania każdego roku doświadczają znacznego odpływu środków.

Na koniec 2020 roku Kanadyjczycy utrzymali 1,78 biliona dolarów w aktywach funduszy inwestycyjnych.

W tym samym okresie aktywa ETF wzrosły do ​​257 miliardów dolarów.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Istnieje wiele rodzajów funduszy wspólnego inwestowania zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnych poziomów tolerancji ryzyka, celów i strategii inwestycyjnych, horyzontu czasowego oraz potrzeby inwestora w zakresie regularnych dochodów, wzrostu kapitału lub ochrony.

Różne rodzaje funduszy inwestycyjnych obejmują:

Fundusze rynku pieniężnego

Inwestują one w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe rynku pieniężnego (krótsze niż 1 rok), takie jak bony skarbowe, papiery komercyjne i akcepty bankowe, które charakteryzują się bardzo niskim ryzykiem.

Obsługują inwestorów, którzy chcą zachować swój kapitał, zainwestować w krótkoterminowe wysoce płynne aktywa, uzyskując wyższe oprocentowanie niż konto oszczędnościowe, oszczędzać na cel krótkoterminowy lub pragną regularnych dochodów z odsetek.

Fundusze rynku pieniężnego charakteryzują się niskim ryzykiem, a oczekiwane zwroty są niższe niż w przypadku funduszy obligacji lub akcji.

Fundusze o stałym dochodzie

Fundusze te inwestują w obligacje rządowe lub korporacyjne (fundusze obligacji), akcje uprzywilejowane (fundusze dywidendowe) lub hipoteki (fundusze hipoteczne).

Fundusze inwestycyjne o stałym dochodzie oferują inwestorom możliwość generowania stałego strumienia dochodów przy jednoczesnym zachowaniu kapitału.

Są uważane za mniej ryzykowne niż fundusze akcji, a potencjalne zwroty są wyższe niż w przypadku funduszy rynku pieniężnego.

Fundusze akcji

Fundusze te inwestują w akcje (akcje) spółek notowanych na giełdzie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

W zależności od strategii inwestycyjnej funduszu może on inwestować wyłącznie w spółki blue-chip, spółki wartościowe, spółki o małej lub średniej kapitalizacji, określone sektory itp.

Fundusze akcji oferują inwestorom wzrost wartości kapitału i potencjał wyższych zwrotów niż w przypadku innych klas aktywów.

Inwestowanie w akcje (akcje) wiąże się z reguły z wyższym poziomem ryzyka.

Im bardziej „zorientowany na wzrost” lub „agresywny” jest akcyjny fundusz powierniczy, tym wyższa ekspozycja na ryzyko i potencjał wyższych zwrotów.

Fundusze Zrównoważone

Fundusze te posiadają kombinację akcji, instrumentów o stałym dochodzie i aktywów rynku pieniężnego.

Zostały zaprojektowane tak, aby oferować zarówno potencjał wzrostu kapitału, jak i dochód.

Typowy fundusz zrównoważony posiada stosunek kapitału własnego do aktywów o stałym dochodzie/rynku pieniężnym w zakresie od 40:60 do 60:40.

W zależności od warunków rynkowych i celów funduszu, zarządzający funduszem może odpowiednio dostosować wagi aktywów.

Fundusze zrównoważone pomagają inwestorom w utrzymywaniu zdywersyfikowanego portfela, który zapewnia bezpieczeństwo, dochód i wzrost wartości kapitału.

Jak działają fundusze wspólnego inwestowania?

Fundusze wspólnego inwestowania gromadzą pieniądze od kilku inwestorów, którzy następnie są właścicielami jednostek portfela na podstawie ich udziału w całym funduszu.

🔥 Zalecana:  13 alternatyw eBay w Kanadzie do sprzedaży rzeczy w 2023 r

Inwestycje znajdujące się w portfelu funduszu są wybierane i zarządzane przez zarządzającego funduszem, który zarządza funduszem w oparciu o określone cele i strategie inwestycyjne.

Tradycyjne fundusze wspólnego inwestowania są otwarte, co oznacza, że ​​nowi inwestorzy są mile widziani, a nowe akcje lub jednostki są emitowane w miarę napływu większej ilości pieniędzy do funduszu.

Wartość poszczególnych jednostek (udziałów) funduszu inwestycyjnego jest obliczana na koniec każdego dnia roboczego i określana jako wartość aktywów netto (NAV).

NAV na jednostkę uczestnictwa opiera się na wartości aktywów posiadanych przez fundusz wspólnego inwestowania i jest obliczana poprzez podzielenie wartości aktywów netto funduszu wspólnego inwestowania (tj. aktywów-pasywów) przez liczbę pozostających w obrocie jednostek/udziałów.

NAV na jednostkę to kwota, jaką nowi inwestorzy płacą za własne jednostki uczestnictwa funduszu i jaką otrzymują obecni posiadacze jednostek, gdy zamieniają lub umarzają jednostki.

Przykład wartości aktywów netto: Jeśli fundusz wspólnego inwestowania ma aktywa o wartości 120 milionów USD, 20 milionów USD zobowiązań i 5 milionów pozostających w obrocie jednostek (udziałów).

NAV = (aktywa – pasywa) = (120 – 20) mln USD = 100 mln USD
NAV na jednostkę (udział) = 100 milionów USD/5 milionów jednostek = 20 $

Wraz ze wzrostem i spadkiem wartości aktywów posiadanych przez fundusz inwestycyjny zmienia się również NAV.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Łącząc pieniądze, fundusze wspólnego inwestowania dają inwestorom dostęp do własnych inwestycji, na które w przeciwnym razie nie byłoby ich stać.

Inne korzyści oferowane inwestorom przez fundusze inwestycyjne obejmują:

Dywersyfikacja: Łatwiej jest zdywersyfikować swój portfel, gdy posiadasz fundusz inwestycyjny, który jest już zdywersyfikowany poprzez utrzymywanie aktywów w różnych klasach, regionach, sektorach lub branżach.

Dywersyfikacja obniża ryzyko inwestycyjne, potencjalnie zwiększając zyski.

Profesjonalne zarządzanie: Masz dostęp do światowej klasy zarządzających funduszami, którzy są przeszkoleni w wybieraniu inwestycji, badaniu, kupowaniu, sprzedawaniu lub przywracaniu równowagi zgodnie z wymaganiami.

Inwestorzy, którzy nie mają czasu, pewności siebie, pieniędzy ani wiedzy inwestycyjnej na samodzielne inwestowanie, skorzystają z podejścia, którego wymagają fundusze inwestycyjne.

:

Płynność: Większość funduszy inwestycyjnych jest płynna i łatwo je kupić lub sprzedać, kiedy tylko chcesz.

Jeśli musisz wypłacić pieniądze, możesz otrzymać je z powrotem na swoje konto bankowe w ciągu zaledwie kilku dni.

Różnorodność i elastyczność: Istnieją dosłownie tysiące funduszy wspólnego inwestowania dostępnych dla inwestorów.

W oparciu o swoją tolerancję ryzyka, oczekiwane zwroty i cele inwestycyjne, możesz wybrać fundusze, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom finansowym.

Mała inwestycja początkowa i bieżąca: Możesz posiadać jednostki uczestnictwa w zdywersyfikowanym funduszu powierniczym przy niewielkiej początkowej inwestycji – zazwyczaj zaledwie 500 USD.

Większość funduszy wspólnego inwestowania umożliwia również okresowe zakupy w ramach wstępnie zatwierdzonego planu zakupów, który umożliwia zakup akcji za jeszcze mniejsze pieniądze – często już od 25 USD za fundusz.

Serie lub klasy funduszy inwestycyjnych

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą kategoryzować fundusze za pomocą liter oznaczających różne serie, które mają różnych inwestorów docelowych lub struktury opłat.

Oznaczenia literowe nie są jednolite i różnią się w zależności od firmy.

🔥 Zalecana:  Jak rozwinąć swoją listę e-mailową 3 razy szybciej dzięki strategicznym treściom

Niektóre z typowych oznaczeń obejmują:

Seria A

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów detalicznych (zwykłych inwestorów) i sprzedawany jest przez doradcę finansowego.

Zwykle obejmują opłaty końcowe uiszczane doradcom i mogą również obejmować obciążenie wsteczne.

Seria B i C

Nie są one tak powszechne, ale są podobne do funduszy inwestycyjnych serii A i mają obciążenie zaplecza (znane również jako odroczona opłata od sprzedaży), z którego można zrezygnować, jeśli inwestor posiada fundusz wystarczająco długo.

Na przykład na rok lub dłużej.

Seria D

Są to fundusze przeznaczone dla inwestorów typu „zrób to sam” lub inwestorów, którzy kupują je za pośrednictwem dyskontowego rachunku maklerskiego i którzy nie szukają indywidualnej porady doradcy finansowego.

Fundusze inwestycyjne z serii D mają niższe MER i niewielkie lub żadne prowizje lub obciążenia przyczep.

Seria F

Inwestorzy w tych funduszach uiszczają odrębną opłatę na rzecz swojego doradcy finansowego, oprócz wskaźnika kosztów zarządzania, który jest pobierany przez fundusz.

MER jest niższy, ponieważ fundusz nie musi już płacić doradcy opłat za przyczepę.

Seria T

Fundusze te mają na celu zapewnienie inwestorom efektywności podatkowej poprzez dystrybucję stałych przepływów pieniężnych, które obejmują zwrot kapitału.

Płatności zwrotu kapitału (ROC) obniżają skorygowaną podstawę kosztową Twojej inwestycji.

Seria I

Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do klas funduszy przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych lub osób zamożnych.

Jak wspomniano wcześniej, stosowanie tych oznaczeń alfabetycznych może różnić się w zależności od funduszu.

Na przykład TD Bank używa litery „I” do reprezentowania „Inwestora” dla niektórych swoich funduszy inwestycyjnych sprzedawanych inwestorom detalicznym, seria ta jest oznaczana jako „Seria A” przez większość innych funduszy.

Opłaty za fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z opłatami.

Obejmują one wskaźnik kosztów zarządzania (MER), prowizje od sprzedaży (lub obciążenia) i inne opłaty transakcyjne.

Wskaźnik kosztów zarządzania

Jest to zwykle najważniejsza z opłat, które płacisz za inwestycję w fundusz inwestycyjny.

MER składa się z opłaty za zarządzanie i kosztów operacyjnych.

Opłaty za zarządzanie to opłaty uiszczane na rzecz zarządzającego funduszem oraz inne opłaty, w tym prowizje końcowe dla doradców finansowych za bieżące doradztwo udzielane klientom.

Koszty operacyjne obejmują opłaty administracyjne, prawne, księgowe, audytowe, usługi powiernicze, prowadzenie dokumentacji, opłaty za prospekt emisyjny, pocztę, materiały biurowe oraz podatki od opłat i usług.

Średnia MER funduszu akcyjnego w Kanadzie wynosi 2,35%.

Im bardziej aktywny i złożony jest fundusz, tym wyższy MER.

MER jest odejmowany od aktywów funduszu i wpływa na całkowity zwrot.

Prowizje od sprzedaży lub ładunki

Opłaty są czasami naliczane przy zakupie lub sprzedaży funduszy inwestycyjnych.

Prowizje mogą być pobierane z góry przy zakupie (określana jako wstępna opłata od sprzedaży lub opłata wstępna) lub mogą być pobierane podczas sprzedaży (określana jako odroczona opłata za sprzedaż lub obciążenie końcowe).

Te opłaty sprzedażowe stanowią dodatkowy koszt inwestycyjny i mogą obniżyć inwestycję kapitałową. Na przykładjeśli chcesz zainwestować 10 000 USD w fundusz powierniczy, który pobiera opłatę wstępną w wysokości 3%, 300 USD jest odejmowane jako prowizje, a 9700 USD idzie na zakup funduszu.

🔥 Zalecana:  Jaki jest średni współczynnik konwersji PPC? (zaktualizowany)

Fundusze inwestycyjne bez opłat za sprzedaż lub prowizji są określane jako Fundusze bez obciążenia.

Inne koszty handlowe

Inne opłaty mogą zostać naliczone, jeśli zmienisz lub wykorzystasz swoje środki w krótkim czasie lub otworzysz/zamkniesz konto.

Powiązany:

Inwestycja nie musi być taka droga! Aby uzyskać niskie opłaty (nawet 0,4%) i bezproblemowe inwestowanie, wypróbuj Wealthsimple już dziś.

Nasi czytelnicy otrzymują również bonus pieniężny!

Jak inwestować za pomocą funduszy inwestycyjnych

Korzystanie z funduszy wspólnego inwestowania w swoim portfelu jest stosunkowo łatwe.

Chociaż nie są one dostępne do handlu na giełdzie, takiej jak akcje lub fundusze ETF, możesz kupować fundusze ETF od swojego banku, firmy inwestycyjnej, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, dealerów funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i prawie większości instytucji finansowych.

Fundusze wspólnego inwestowania są dostarczane z prospektem emisyjnym, który pokazuje cele inwestycyjne funduszu, ryzyko, zarządzających funduszami, wyniki funduszu, aktywa funduszu i tak dalej.

Są to wszystkie ważne informacje, które inwestorzy powinni zrozumieć przy wyborze między funduszami.

Fundusze wspólnego inwestowania można inwestować w ramach zarejestrowanego konta (RRSP, RESP, TFSA i RRIF) lub niezarejestrowanych kont.

Zwroty z funduszy inwestycyjnych i opodatkowanie

Inwestorzy zarabiają lub otrzymują pieniądze z funduszy wspólnego inwestowania poprzez dystrybucję dochodów i zysków kapitałowych.

Dystrybucja dochodu obejmuje odsetki i dywidendy.

Zyski kapitałowe pojawiają się, gdy sprzedajesz jednostki funduszy inwestycyjnych po cenie wyższej niż cena, którą za nie zapłaciłeś.

Jeśli cena jednostkowa spadła, ponosisz stratę kapitałową.

Podatki należne od zwrotów z funduszy wspólnego inwestowania zależą od tego, czy przechowujesz fundusze wspólnego inwestowania na koncie zarejestrowanym czy niezarejestrowanym.

Zwrot z inwestycji w fundusze inwestycyjne w ramach zarejestrowanego konta nie jest opodatkowany, dopóki środki nie zostaną wycofane (w przypadku konta TFSA nigdy nie są opodatkowane).

W przypadku funduszy inwestycyjnych przechowywanych na niezarejestrowanym rachunku wypłaty są opodatkowane na podstawie tego, czy są uważane za odsetki, dywidendy czy zyski kapitałowe.

Ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne

Jak każdy inny składnik aktywów inwestycyjnych, inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem.

Należą do nich ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności i wiele innych.

Fundusze wspólnego inwestowania nie są objęte gwarancją przed stratami wynikającymi z działalności handlowej, pogorszenia koniunktury na rynku, złego doradztwa inwestycyjnego lub oszustwa.

Jeśli jednak Twój dom maklerski lub dealer funduszy inwestycyjnych zbankrutuje, Twoje aktywa inwestycyjne mogą zostać pokryte do 1 miliona USD (każdy) przez Kanadyjski Fundusz Ochrony Inwestorów (CIPF) i/lub Stowarzyszenie Dealerów Funduszy Wzajemnych (MFDA).