35 Warunki inwestycyjne i finansowe, które każdy powinien znać

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 35 Warunki inwestycyjne i finansowe, które każdy powinien znać

Na tym blogu zachęcam Cię do zrozumienia, jak działa świat i przejęcia kontroli nad swoim finansowym przeznaczeniem.

Jeśli chcesz zostać inwestorem typu „zrób to sam” (zrób to sam), powinieneś zrozumieć wszystkie te warunki inwestowania i wiele więcej!

Fundusz wzajemny

Jest to zbiór aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, towary, inne papiery wartościowe i fundusze, którymi zarządza profesjonalny menedżer lub firma inwestycyjna.

Fundusz wspólnego inwestowania zazwyczaj koncentruje się na konkretnym typie inwestycji i gromadzi pieniądze od dużej grupy inwestorów. Fundusz wspólnego inwestowania to łatwy sposób dla indywidualnego inwestora na zakup zdywersyfikowanych portfeli i uzyskanie dostępu do profesjonalnego zarządzania.

Opłaty za zarządzanie i administrację są zwykle pobierane od Twoich udziałów w funduszu wspólnego inwestowania.

Powiązany: Wyjaśnienie podstaw funduszy inwestycyjnych

Fundusz Indeksowy

Jest to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który ma na celu dopasowanie lub śledzenie czołowego indeksu rynkowego, takiego jak indeks Standard and Poor’s 500 (S&P 500) lub Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Fundusz indeksowy nie jest tworzony w celu pokonania indeksu rynkowego, ale w celu odtworzenia jego wyników. Zalety funduszu indeksowego obejmują łatwość zarządzania, niższe obroty portfela i niższe koszty operacyjne. Opłaty za zarządzanie są również znacznie niższe.

Inwestorzy w fundusze indeksowe oczekują zwrotu zbliżonego do rynkowego, który często jest wyższy niż większość inwestorów rok do roku.

Powiązany: Opcje funduszy indeksowych dla początkujących

Dyby

Odnosi się to do udziału we własności spółki. Kiedy posiadasz akcje spółki, oznacza to, że jesteś jednym z jej akcjonariuszy i masz prawo do dywidend spółki oraz praw głosu.

Możesz także zarabiać na aprecjacji cen, sprzedając swoje akcje (udziały), gdy cena jednostkowa wzrośnie.

Obligacje

Obligacje są zabezpieczeniem dłużnym. Przykłady obejmują obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, obligacje oszczędnościowe i bony skarbowe.

Kiedy kupujesz obligację, zasadniczo pożyczasz pieniądze pożyczkobiorcy (emitentowi obligacji) z nadzieją na wygenerowanie dochodu z płatności odsetek (kupon) w okresie ważności obligacji i odzyskanie kwoty głównej (wartość nominalna obligacji) po Data waznosci.

Im dalej od terminu zapadalności, tym wyższa stopa procentowa, jaką zapłaci obligacja.

Powiązany: Jak działają obligacje

Fundusze giełdowe (ETF)

Jest to podobne do funduszu indeksowego, jednak ETF-y handlują jak akcje na giełdzie. Oznacza to, że mogą one podlegać zmianom cen i można je kupować i sprzedawać w ciągu dnia, tak jak akcje.

Zalety handlu funduszami ETF obejmują elastyczność kupna i sprzedaży, niższe opłaty za zarządzanie i możliwości dywersyfikacji.

Możesz kupić ETF bezpośrednio za pomocą konta maklerskiego ze zniżkami, takiego jak Wealthsimple Trade i Questrade.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o funduszach ETF.

Proste zainteresowanie

Odsetki zwykłe to odsetki naliczane od kwoty głównej i nie obejmują odsetek od odsetek już zarobionych.

Na przykład 10% roczne oprocentowanie proste od 1000 USD (10% x 1000) wynosi 100 USD w roku 1 i pozostaje 100 USD w roku 2. Odsetki w wysokości 100 USD zarobione w roku 1 nie są brane pod uwagę przy obliczaniu odsetek prostych w roku 2 i tak dalej NA.

🔥 Zalecana:  Wewnętrzny audyt linków: 4 narzędzia, które pomogą Ci rozłożyć sok z linków

Oprocentowanie składane

Odsetki składane naliczane są od kwoty początkowej (kapitału) oraz od dotychczas naliczonych odsetek.

Na przykład, jeśli dokonasz inwestycji o wartości 1000 USD, która przynosi zwrot w wysokości 10% rocznie. Przez pierwszy rok oprocentowanie (proste) wynosi 100 USD (1.e. 10% x 1000 USD). Zakładając, że zyski zostaną ponownie zainwestowane, w drugim roku uzyskane zwroty (odsetki) wyniosą 110 USD (tj. 10% x 1100 USD) i tak dalej.

Tempo wzrostu jest teraz znacznie wyższe niż w przypadku zwykłego oprocentowania.

Legenda głosi, że Albert Einstein nazwał kiedyś procent składany najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Może znacznie zwielokrotnić twoje inwestycje w czasie i może zrobić to samo z długiem.

Procent składany to cud inwestycyjny i jedna z głównych strategii budowania bogactwa.

Wartość pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie oznacza, że ​​pieniądze w kasie dzisiaj są warte więcej niż ta sama ilość pieniędzy w przyszłości.

Opiera się to na założeniu, że dzisiejsze pieniądze można wykorzystać do zarabiania odsetek i jako takie będą warte więcej niż wartość początkowa w pewnym momencie w przyszłości.

Tak więc 10 USD dzisiaj jest warte więcej niż 10 USD za rok. Dlatego niektórzy ludzie mówią: „Czas to pieniądz”.

Targ Niedźwiedzia

Jest to sytuacja rynkowa, w której ceny papierów wartościowych spadają, ponieważ sprzedający (niedźwiedzie) przytłoczyli kupujących (byki), a perspektywy rynkowe są pesymistyczne (niedźwiedzie).

Rynek Byka

Jest to sytuacja rynkowa, w której ceny papierów wartościowych rosną, ponieważ kupujący (byki) przytłoczyli sprzedających (niedźwiedzie), a perspektywy rynkowe są optymistyczne (bycze).

Długa pozycja

Dzieje się tak, gdy inwestor kupuje akcje lub papier wartościowy i trzyma je z nadzieją, że cena wzrośnie.

Krótka sprzedaż

Jest to technika handlowa, w której inwestor sprzedaje akcje/papier wartościowy, które pożyczył za pośrednictwem swojego brokera, oczekując, że cena akcji spadnie, a następnie może odkupić akcje po niższej cenie, zwrócić akcje pożyczkodawcy i zachować różnicę jako zysk.

Jest to bardzo ryzykowna technika i nie dla osób o słabym sercu.

Dywersyfikacja

Jest to technika zarządzania ryzykiem, w której rozkładasz swoje inwestycje na różne klasy aktywów (akcje, obligacje, towary, nieruchomości, waluty), aby zmniejszyć ekspozycję na pojedyncze aktywa i zmniejszyć ryzyko całego portfela.

Dywersyfikacja może pomóc w uniknięciu całkowitej straty w przypadku wstrząsu na rynku.

Alokacja aktywów

Jest to strategia stosowana w dywersyfikacji portfela, w której inwestor rozkłada swoje inwestycje na różne klasy aktywów.

Proporcja środków zainwestowanych w każdą klasę aktywów odzwierciedla apetyt/tolerancję ryzyka, cele i ramy czasowe inwestowania określone przez inwestora.

Tolerancja ryzyka

Tolerancja ryzyka to poziom ryzyka finansowego lub niepewności, jaki inwestor jest skłonny podjąć. Tolerancja ryzyka może zależeć od pochodzenia inwestora, wieku, horyzontu inwestycyjnego, zdolności finansowych, wiedzy inwestycyjnej i wielu innych czynników.

Na skali tolerancji na ryzyko inwestor może być bardzo niechętny ryzyku lub może kochać ryzyko. Inwestor niechętny ryzyku preferuje konserwatywne podejście do inwestowania z ograniczonym ryzykiem i zyskiem.

🔥 Zalecana:  7 najlepszych narzędzi do planowania na Instagramie na rok 2023 (porównanie)

Tutaj możesz ocenić swoją tolerancję na ryzyko, wypełniając kwestionariusz profilu ryzyka, taki jak ten Vanguard Kanada.

Ryzyko finansowe

Ryzyko finansowe odnosi się do niepewności zwrotu i potencjalnej straty finansowej. Każda inwestycja niesie ze sobą pewien poziom ryzyka, ale niektóre inwestycje są bardziej ryzykowne niż inne.

Wymiana ryzyka i zwrotu

W inwestowaniu istnieje związek między ryzykiem a zwrotem. Im wyższe ryzyko, tym większy potencjał wyższych zwrotów lub większych strat. Im mniejsze ryzyko, tym większe prawdopodobieństwo niższych zwrotów lub mniejszych strat (względnie).

Zmienność rynku

Zmienność rynku to tempo zmian ceny akcji lub papieru wartościowego. Ceny akcji zwykle poruszają się w górę i w dół.

Zmienność jest wysoka, gdy cena zmienia się szybko w krótkim okresie czasu.

Płynność

Czy zdolność do zamiany składnika aktywów na gotówkę wystarczająco szybko bez poślizgu lub utraty wartości. Płynność jest zwykle uzależniona od dostępności gotowych uczestników rynku do wypełnienia drugiej strony transakcji.

Uśrednianie kosztów w dolarach

Inwestowanie określonej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasu przez określony czas, niezależnie od ceny akcji. Jest to inteligentna strategia inwestycyjna, ponieważ pozwala uniknąć próby wybierania szczytów i dołków na rynkach.

Wskaźniki wydatków

Wskaźnik wydatków odnosi się do rocznych opłat płaconych za profesjonalne zarządzanie Twoimi pieniędzmi. Zwykle obejmuje opłaty za zarządzanie, opłaty administracyjne i inne opłaty.

Wysokie wskaźniki kosztów mogą głęboko wpłynąć na ogólne zwroty, jakie inwestorzy osiągają ze swoich inwestycji. Minimalizowanie kosztów inwestycji w ciągu całego życia inwestycyjnego może oznaczać różnicę między średnimi a ponadprzeciętnymi stopami zwrotu.

Dywidendy

Dywidenda odnosi się do pieniędzy wypłacanych przez spółkę swoim akcjonariuszom z jej zysków.

Roczna stopa procentowa (APR)

Jest to całkowita kwota odsetek plus opłaty uiszczane w skali rocznej od pożyczki wyrażona w procentach. RRSO jest szerszą miarą kosztów pożyczania pieniędzy i jest również określana jako „efektywna stopa procentowa”.

Renta

Umowa finansowa, w ramach której dokonujesz jednej lub wielu płatności w zamian za stałe regularne wypłaty przez określony czas w przyszłości. Renty mogą być wykorzystywane jako część planowania inwestycji emerytalnych.

Amortyzacja

Regularne spłacanie długu w ratach przez określony czas.

Bilans

Znany również jako Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Jest to kolejne sprawozdanie finansowe sporządzone przez firmę, które daje nam migawkę sytuacji finansowej firmy w określonym momencie. Podsumowuje aktywa, pasywa i kapitał własny firmy w określonym momencie.

Bilans działa według wzoru: Aktywa ogółem = Pasywa ogółem + Kapitał własny

Zadłużenie: Są to zobowiązania finansowe lub długi osoby lub firmy wobec wierzycieli lub dostawców produktów lub usług.
Aktywa: oznacza wszystko, co ma wartość ekonomiczną (materialną lub niematerialną), co jest własnością osoby lub firmy lub jest przez nią kontrolowane, w tym gotówka, zapasy, sprzęt i należności.
Słuszność: oznacza udziały właściciela lub akcjonariusza w firmie.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Znany również jako zestawienie przepływów pieniężnych. Opisuje wpływy i wypływy środków pieniężnych firmy w określonym czasie. Jest to jedno ze sprawozdań finansowych sporządzanych przez firmę.

🔥 Zalecana:  172 Wolałbyś pytania dla par

Raport kredytowy

To jest podsumowanie korzystania z kredytów i długów, w tym kart kredytowych, pożyczek osobistych i kredytów hipotecznych.

Zawiera szczegółowe informacje, kiedy otworzyłeś swoje linie kredytowe, ile jesteś winien, czy dokonujesz płatności na czas, czy spóźniasz się z płatnościami, ile wykorzystujesz z dostępnego kredytu, zapytania kredytowe na twoich kontach i wiele więcej.

Raport kredytowy służy do oceny zdolności kredytowej danej osoby. Możesz zamówić bezpłatny raport kredytowy od Equifax Canada i Transunion Canada raz w roku. Bezpłatny raport nie będzie zawierał Twojej oceny kredytowej.

Ocena kredytowa

Jest to 3-cyfrowy numer, który określa Twoją zdolność kredytową i jest oparty na Twojej historii zarządzania kredytem i długiem. W Kanadzie oceny kredytowe wahają się od 300 do 900 punktów.

Im wyższa ocena kredytowa, tym lepsza zdolność kredytowa i możesz mieć większe szanse na zakwalifikowanie się do nowego kredytu po bardziej konkurencyjnych stopach procentowych.

Fundusz awaryjny

Są to pieniądze odłożone na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak utrata pracy, nagły wypadek medyczny lub poważny wydatek. Zaleca się, aby mieć co najmniej 3-miesięczne wydatki na normalne miesięczne wydatki na utrzymanie ukryte w funduszu awaryjnym.

Fundusze awaryjne powinny być przechowywane na rachunku, na którym są łatwo dostępne w krótkim czasie, na przykład na koncie oszczędnościowym.

Inflacja

Odnosi się to do trwałych wzrostów cen towarów i usług w czasie. Inflacja powoduje utratę siły nabywczej, co oznacza, że ​​za dolara może nie być w stanie kupić w ciągu jednego roku tego, co można kupić dzisiaj.

Im wyższa stopa inflacji, tym mniejsza siła nabywcza.

Odsetki

Czy pieniądze, które płacisz za przywilej korzystania z pieniędzy pożyczonych od pożyczkodawcy, czy pieniądze zarobione za podejmowanie ryzyka, dając innym możliwość korzystania z twoich pieniędzy poprzez pożyczki, inwestycje w akcje, obligacje itp.

Zestawienie dochodów

Znany również jako „Rachunek zysków i strat”. Jest to jedno ze sprawozdań finansowych sporządzanych przez firmę i pokazuje przychody i wydatki firmy w określonym okresie.

Różnica między przychodami a wydatkami odzwierciedla rentowność firmy w określonym czasie.

Główny

Może być używany na różne sposoby. Popularnym zastosowaniem jest odniesienie do początkowej kwoty pożyczonej w ramach pożyczki, bez uwzględnienia odsetek należnych od pożyczki.

Może również odnosić się do początkowych środków, które inwestujesz na rynkach, z wyłączeniem odsetek lub zwrotów uzyskanych z inwestycji. Może być również używany w odniesieniu do wartości nominalnej obligacji.

Wartość netto

To, co pozostaje po odjęciu sumy zobowiązań od sumy aktywów.
Wartość netto = aktywa ogółem – zobowiązania ogółem.

powiązane posty: